Στόχος του εισαγωγικού σεμιναρίου "Στρατηγική του οργανισμού e-Nable Greece" είναι να μυήσει νέους εθελοντές και στελέχη του οργανισμού στην Στρατηγική του με έμφαση στο Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες, τους Στόχους και την Κουλτούρα του οργανισμού.


Βασική εισαγωγή στην τεχνολογία του 3d printing

Θα μάθετε για την ιστορία της 3D εκτύπωσης, τις εφαρμογές της με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές για ευάλωτες ομάδες, βασικές τεχνολογίες και υλικά 3D εκτύπωσης, βασικά σχεδιαστικά προγράμματα και software για στρωματοποίηση (slicers).


Το σεμινάριο έχει αυτό έχει ως στόχο την πιστοποίηση ενός νέου εθελοντή ως Maker-δημιουργού για βοηθητικές συσκευές άνω άκρων.  .

Πέραν της γνώσης για την 3D εκτύπωση (που μπορεί ήδη να κατέχετε), εδώ θα μάθετε πως να επιλέγετε την κατάλληλη συσκευή για κάθε παραλήπτη, να κάνετε σωστές μετρήσεις του άνω άκρου του παραλήπτη, να παραμετροποιήτε τις διαστάσεις της συσκευής που επιλέγετε και τέλος να συναρμολογείτε και να κατασκευάζετε την τελική συσκευή.

Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική διότι αρχικά καθορίζει την τελική απόφαση εαν είναι εφικτή η σχεδίαση και κατασκευή βοηθητικής συσκευής για την περίπτωση του κάθε παραλήπτη. Εν συνεχεία οι σωστές και αξιόπιστες μετρήσεις μειώνουν το σφάλμα στην σχεδίαση και κατασκευή της βοηθητικής συσκευής με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος αναμονής του παραλήπτη, να αυξάνεται η λειτουργικότητα της συσκευής και να βελτιώνεται το επίπεδο άνεσης.Περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν εκπαιδευτικά βοηθήματα ή βοηθητικές συσκευές για άτομα με οπτική αναπηρία. Επίσης περίεχονται και ορισμένα σχέδια τέτοιων βοηθημάτων.

Tο σεμινάριο περιέχει υλικό για συγγραφή προτάσεων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Σχεδίων.